Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Пореден унищожителен доклад на Сметната палата за дейността на голямо държавно предприятие излезе днес. Става дума за "Напоителни системи" ЕАД, а проверката за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. показва шокиращи данни за начина, по който е управлявана компанията. 

„Напоителни системи“ ЕАД е търговско дружество със 100 процента държавно участие в капитала, като правата на собственост на държавата се упражняват от министъра на земеделието, храните и горите.

Финансов колапс

Първата и най-притеснителна констатация на експертите от Сметната палата показва, че "Напоителни системи" е в практически финансов колапс. Дружеството има изключително ниска степен на ликвидност и финансова устойчивост, а размерът на задълженията е два пъти по-голям от размера на вземанията. 

Причините - "липса на финансиране от Министерството на земеделието храните и горите на извършени разходи през предходни периоди за изпълнението на възложени дейности по обществената услуга за поддържане на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите, както и негативната практика част от определените с държавния бюджет суми за обществената услуга през годината да се предоставят за покриване на средства за тези дейности през предходни периоди (констатирано е забавяне с 2 години)".

Данните за задлъжнялостта показват следните числа: в края на 2019 г. размерът на дълга е бил два пъти по-голям от прихода, като последният възлиза на малко над 20,8 млн. лв. В същото време задълженията са в размер на почти 38 млн. лв., които са формирани от доставчици, свързани лица под общия контрол на МЗХГ, банков дългосрочен кредит и овърдрафт, такси за водоползване към Басейнови дирекции и други. 

Оперативната цел на дружеството - неизпълнена

По принцип "Напоителни системи" трябва да отговаря за доставката и продажба на вода за напояване и именно тази част от неговата работа е основен приходоизточник и гарант за доброто му финансово здраве. Сметната палата обаче открива, че и тук има проблеми. И то какви:

"Оперативната цел на дружеството - модернизирането и обновяването на измервателните устройства при съоръженията на доставчика – „Напоителни системи“ ЕАД, и монтирането на индивидуални водомери за всеки водоползвател, за да се осигури качествено и непрекъснато водоснабдяване и намаляване на техническите и търговски загуби на вода, не е постигната. От монтираните измервателни устройства, собственост на дружеството, едва 26 на сто са въведени в експлоатация през периода 2001– 2019 г., докато повече от половината - 58 на сто, са монтирани в периода от 1961 г. до 1980 г. В резултат са налице големи отклонения между източени/транспортирани, подадени и актувани водни маси, най-вече при напояване. Видно от таблицата за потреблението на подаваните водни маси към водоползвателите през 2019 г. например разликата е около 135,4 млн. куб. м. при потребление за напояване и близо 13,3 млн. куб. м при потребление за промишлени цели", пише в доклада. 

Освен това са открити проблеми при изпълнението на договорите на дружество, които не са подложени на ефективен контрол. В резултат доставката на вода е забавена, а плащанията изместени във времето. Причината - липса на изрично писмено упълномощаване на лицата, отговорни за измерването на подаваните водни маси към водоползвателите и подписването на съответните актове, което е предпоставка за риск от подписване на посочените документи от лица без необходимата компетентност и от допускане на грешки при измерване и отчитане на подаваните водни маси.

Сметната палата директно твърди в своя доклад, че "управленските решения не са осигурили постигането на заложените показатели за разходи за заплати в бизнес програмата на дружеството, които да доведат до по-доброто му финансово управление и нормално функциониране през следващите периоди."

И препоръчва - намаляване на заплати и на персонала с цел оптимизиране на разходите и подобряване на финансовото състояние на дружеството. 

Контролът над обществените поръчки - неефективен

При възлагането на обществени поръчки не са изпълнявани и прилагани контролни дейности, в резултат на това пет обществени поръчки са прекратени поради допуснати грешки при изготвянето на обявата, указанията към нея, техническата спецификация или методиката за оценка на офертите. 

Допуснато е две обществени поръчки да бъдат възложени на по-облекчен от предвидения в закона ред. Възлагането на обществени поръчки чрез изпращане на покана до определени лица е в несъответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, пишат от Сметната палата. 

Освен това, подчертават експертите, не е извършен предварителен контрол за законосъобразност на проведените процедури по Закона за обществените поръчки, в резултат на което две от тях са прекратени, поради допуснати грешки при откриването и оповестяването им. Процедурите на пряко договаряне са проведени в несъответствие със Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

"Всички договори за обществени поръчки са сключени без да бъде взето решение от Съвета на директорите в нарушение на вътрешните правила. За всички договори, с изключение на един, не е осъществен предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължение. При три договора е допуснато да бъдат извършвани услуги и доставки за обекти, които не са били включени в предмета им. Съставени са три акта за нарушение на Закона за обществените поръчки."

Няма документи за собствената му собственост

И накрая, но не на последно място, идват проблемите с регистъра на собствените имоти на дружеството. 

Оказва се, че към края на 2019 г. за 29 на сто от недвижимите имоти (897 земи и сгради) и за 60 на сто от язовирите (88 бр.), дружеството не притежава документи за собственост, въпреки предприетите мерки от ръководството му. 

Припомняме, че Сметната палата констатира проблеми в тази област още през 2010 г., когато отказа да завери финансовия отчет на тогавашното Министерство на земеделието и храните заради незаведени в баланса му хидросъоръжения, сред които 11 язовира.

Така, докладите на Сметната палата, които правят на пух и прах управлението на държавните дружества през последните години - стават точно три. Преди това на тежки критики бяха подложени и "Автомагистрали", както и ДКК.

Припомняме, че и ГЕРБ, които управляват сектора от 12 години, бяха записали в своя план за възстановяване и устойчивост 850 млн. лв. за "Напоителни системи", които обаче бяха премахнати след редакцията на служебния кабинет, заради несъвместимостта на проектите с приоритетите на Европейската комисия. Твърди се, че за да се запълнят всички проблеми на страната ни с похабяването на вода и ефективността на системата са нужни над 10 млрд. лв. 

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.