Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Жалбите на Унгария и Полша срещу обвързването на европейски средства със зачитане на върховенството на закона трябва да бъдат отхвърлени.

Новината бе разпространена от Съда на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург.

Заключението е на генерален адвокат Мануел Кампос Санчес-Бордона.

Мотивът е, че този режим е съвместим е с член 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и е съобразен с принципа на правна сигурност. (Членът предвижда отнемане на правото на глас в Съвета на ЕС – б.р.)

Случаят

На 16 декември 2020 г. бе приет регламент, въвеждащ общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на ЕС в случай на нарушения на принципите на правовата държава в страните от ЕС. Регламентът позволява на Съвета на ЕС да приеме по искане на Европейската комисия мерки като например спиране на плащанията, извършвани от бюджета на Съюза. Съветът може да оттегли и одобрението на една или повече програми, финансирани от този бюджет.

Унгария и Полша подадоха поотделно жалби пред СЕС. Двете страни поискаха отмяна на регламента. Сред мотивите бе липсата или неподходящият характер на правното основание, на което той бе приет, несъвместимостта му с член 7 от ДЕС и нарушаването на принципа на правна сигурност.

Мотивите на генералния адвокат

Целта на регламента е да се създаде специфичен механизъм, за да се осигурява доброто изпълнение на бюджета на ЕС, когато страна членка допусне нарушения на принципите на правовата държава, застрашаващи доброто управление на средствата на Съюза или неговите финансови интереси. Не става дума за санкционен механизъм, а за инструмент за финансова обвързаност с условия, за да бъде съхранена тази ценност на Съюза.

Правото на преценка на евроинституциите обхваща този законодателен избор. Той не може да се квалифицира като явно погрешен, тъй като спазването на принципите на правовата държава може да бъде от основно значение за доброто функциониране на публичните финанси и за доброто изпълнение на бюджета.

Регламентът изисква да е налице достатъчно пряка връзка между нарушението на принципите на правовата държава и изпълнението на бюджета. Затова той не е приложим към всички нарушения на върховенството на закона, а само към тези, които имат пряка връзка с управлението на бюджета. От друга страна, защитата на крайните бенефициери по финансираните от бюджета разходни програми е типична и логична мярка при споделеното управление на тези средства. Затова финансовата корекция, приета от евроинституциите, трябва да бъде понесена от извършилата нарушението страна членка и да не се прехвърля върху бенефициерите, които нямат отношение към това нарушение. Генералният адвокат счита, че регламентът представлява финансова норма по смисъла на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Съответно посоченият член може да представлява подходящо правно основание за приемането му.

Член 7 от Договора на ЕС не допуска въвеждането на друг аналогичен механизъм, който да има същата цел за защита на правовата държава и с който да се прилагат подобни санкции. Въпреки това генералният адвокат приема, че този член не възпрепятства възможността посочената защита да бъде осигурена чрез други инструменти, несвързани с тази разпоредба, стига съществените им характеристики да са различни от присъщите на гарантираната със същия член защита. Съдът вече е направил изводи от нарушението на ценностите на Съюза, по-конкретно в областите на европейските заповеди за арест и на независимостта на националните съдилища, дори когато в тези случаи не е приложен член 7.

Съвместими с Договорите са правните актове, въведени от евроинституциите с цел отговор в специфични области срещу някои нарушения на принципите на правовата държава, влияещи върху управлението на бюджета. Член 7 от ДЕС поставя приемането на мерките в зависимост от установяването на тежко и трайно нарушение от страна членка на ценностите на ЕС. А регламентът се отнася само до нарушаването на принципите на правовата държава, които засягат или заплашват да засегнат пряко и сериозно доброто финансово управление на бюджета или защитата на финансовите интереси на Съюза.

Механизмът на регламента е сходен на други инструменти за финансова обвързаност с условия и за изпълнение на бюджета, съществуващи в различни области на правото на Съюза, а не на този по член 7 от ДЕС. Освен това, за разлика от регламента, споменатият член изисква наличие на тежко и продължаващо нарушение на която и да било от ценностите на Съюза, а не само на принципите на правовата държава. Това е една от причините, поради които генералният адвокат приема, че регламентът е съвместим с член 7 ДЕС.

Макар понятието за правова държава като ценност на Съюза да е широко, Съветът е оправомощен да го уточни в конкретна материално-правна област като тази на изпълнението на бюджета с оглед на установяването на механизъм за обвързаност с финансови условия.

Характеризирането на правовата държава чрез препращане към посочените принципи отговаря на минималните изисквания за яснота, точност и предвидимост съгласно принципа на правна сигурност.

Поради всичко това генералният адвокат предлага на Съда да отхвърли жалбите за отмяна, подадени от Унгария и Полша.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.