Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Представянето на цените на онлайн платформата за пътуване и настаняване  Airbnb, както и редица клаузи от общите условия не са в съответствие с правилата за защита на потребителите на ЕС. Това става ясно от прессъобщение на Европейската комисия, която настоява Airbnb да приведе практиките си в съответствие с европейските правила.

"Потребителите трябва да могат да разбират лесно за какво заплащат и колко се очаква да заплатят за услугите, както и да се ползват от справедливи правила, например във връзка с анулирането на настаняване от страна на собственика", коментира Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете. "Очаквам Airbnb бързо да предприеме действия и да намери подходящите решения."

Представянето на цените на Airbnb, както и редица клаузи от общите условия не са в съответствие с Директивата за нелоялните търговски практики, Директивата за неравноправните клаузи в потребителските договори и Регламента относно компетентността по граждански и търговски дела, се казва в прессъобщението.

Airbnb разполага със срок до края на август, за да представи предложенията си за исканите промени. Те ще бъдат анализирани от Комисията и органите за защита на потребителите от ЕС и ако не бъдат счетени за задоволителни, спрямо Airbnb може да бъдат предприети действия.

Сега представянето на цените от страна на Airbnb, както и разграничението между домакините, които са частни лица, и професионалистите, не отговарят на изискванията на правото на ЕС

Сред исканията на Еврокомисията са Airbnb :

  • да промени начина, по който представя информацията за цените, като се започне от началното търсене на уебсайта, за да гарантира, че винаги когато се предлагат места за настаняване, на потребителя се представя крайната цена, в която са включени всички приложими задължителни такси, като например за обслужване и почистване, или ако не е възможно да се изчисли крайната цена предварително — ясно да информира потребителя, че може да се начислят допълнителни такси;
  • да посочи ясно дали офертата е от домакин, който е частно лице, или от професионалист, тъй като правилата за защита на потребителите са различни в двата случая.

Освен това, съгласно Директивата относно неравноправните клаузи в потребителските договори:

  • дружеството не следва да заблуждава потребителите, като ги насочва към юрисдикция, намираща се в държава, различна от тяхната държава членка на пребиваване;
  • Airbnb не може да решава едностранно и без да посочи съответната обосновка кои клаузи могат да останат в сила в случай на прекратяване на договора;
  • Airbnb не може да лишава потребителите от техните основни права за предявяване на иск срещу домакина, в случай че пострадат или претърпят други вреди;
  • Airbnb не може да променя едностранно общите условия, без предварително и ясно да информира потребителите за това и без да им даде възможност да анулират договора;
  • условията за ползване на услугата не могат да предоставят на Airbnb неограничени дискреционни правомощия относно премахването на съдържание;
  • прекратяването или спирането на действието на договор от страна на Airbnb следва да бъде обяснено на потребителите, да се урежда от ясни правила и да не лишава потребителя от правото на адекватно обезщетение или на обжалване;
  • политиката на Airbnb за възстановяването на средства, компенсациите и събирането на искове за вреди и на дължимите средства по тях следва да е ясно определена и да не лишава потребителите от правото им да се ползват от наличните правни средства за защита.
  • Airbnb следва да осигури на своя уебсайт лесно достъпна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС), както и цялата необходима информация относно решаването на спорове съгласно Регламента за ОРС.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.