Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Разкриват се 30 процента от кражбите. Споразуменията, сключени от прокуратурата, „спринтират“ към изравняване с броя на внесените обвинения, а процентът оправдани лица е драстично по-висок при любимата на Сотир Цацаров спецпрокуратура.

Това става ясно от редовния годишен Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2017 г.

Най-големият дал от всички регистрирани престъплетния са тези срещу собствеността – над 48% от всичките регистририни 106 659 бр. престъпления през годината.

Обаче излиза, че всяка трета кражба е разкрита:

"Регистрирани са 51 308 (52 880; 58 826 през последните 2 години) престъпления срещу собствеността, като се отчита тенденция към намаляване - с около 3% спрямо 2016 г. и с 12.8% спрямо 2015 г. От регистрираните през 2017 г. са разкрити 15 857 (17 506; 17 848) или 30.9% (33.1%; 30.3%), като са разкрити още 2190 (3178; 3845) престъпления, регистрирани от предишен период."

Излиза, че това, за което Цацаров говореше още през миналата година – Икономическа полиция бавно се размърдва. При икономическите престъпления регистрираните са 12 894 (12 161; 11 360 през предните години) и е налице увеличение съответно с 6.0% и с 13.5% спрямо предходните отчетни периоди. От тях са разкрити 4169 (4922; 3658) или 32.3% (40.5%; 32.2%), като са разкрити още 1597 (2058; 2327) престъпления, регистрирани в предишен период. 

А ето и кой е виновен:

"Отново основните криминогенни фактори, определящи нивото на престъпността, са обвързани с обезлюдяването на малките населени места и нивото на бедност в тях; интензивната миграция към големите градове; ниското ниво на образование на голяма част от лицата, най-вече в младежка възраст." 

От отчета излиза и друго: че прокурори се сезират, включително и сами... грубо казано - за "глупости". Отказите да се образува досъдебно производство (ДП) са кажи-речи троен брой на успешно завършилите с образуване преписки. А дори когато са се самосезирали, няма и 10 процента "продукт":

"Трайно висок е процентът на решените преписки спрямо наблюдаваните – 95.9% (95.6%; 95.1%). С образуване на ДП са решени общо 46 439 (47 521; 52 532) преписки, а с отказ да се образува - 112 389 (116 738; 115 120).

Големият брой откази отново потвърждава извода, правен и в предходни доклади, че прокуратурата е ангажирана с въпроси извън нейната компетентност – гражданскоправни спорове, административни нарушения, битови и междуличностни проблеми.

Прокурорите са се самосезирали в 1496 (1844; 2565) случая, като по 124 от тях (154; 262) са образували осъдебни поризводства(?!).

По сигнали на контролни органи са наблюдавани 3061 (2062; 2002) преписки, като образуваните по тях дела съставляват 2.0% (1.1%; 1.2%) от всички образувани ДП. Малък е броят на образуваните преписки по сигнали на Агенцията за приватизационен и следприватизационен контрол, Агенцията за държавна финансова инспекция, Агенция "Митници" и Сметната палата. Няма образувани преписки по сигнали на Дирекция за национален строителен контрол."

Т.е. съвсем ясно от ведомството на Цацаров заявяват, че държавните органи не работят, т.е. не им подават „материал“:

„Образуваните по сигнали на контролни органи преписки продължават да формират малък относителен дял спрямо наблюдаваните.“

Представете си как само от ДНСК за годината са установили и подали данни за 0 (нула) престъпления, свързани със строителство...

Броят на споразуменията вече е почти 2/3 от обвиненията – така излиза от статистиката, казваща, че от общо внесените в съд 33 542 прокурорски акта 16 936 са обвинителни актове, 10 293 са споразумения и 6313 са постановленията с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание. 

На съд за годината са предадени общо 37 087 (при съответно 38 469 и 38 861 предните години) лица.

Не е пресилено да се каже, че осъдителните присъди и санкционираните са потресаващото число от 97%. Дори малко повече:

"Остава трайно висок делът на осъдените и санкционираните лица с влязъл в сила акт спрямо всички лица с постановен окончателен съдебен акт (осъдени, санкционирани и оправдани). За последните три отчетни години този дял е над 97%. Лицата с влезли в сила осъдителни и санкционни съдебни решения са 33 778 (34 454; 34 521)."

А от съвсем скромния процент късметлии – едва 2,7%, които са оправдани, интересен е въпросът къде кого оправдават:

"Запазва се тенденцията делът на оправданите лица за последните три години да е под 3%, като за отчетната година той е 2.7% (2.5%; 2.8%).

Това е много добър атестат, който обосновава категоричен извод за прецизна и задълбочена работа на прокурорите“, пишат от ведомството на Цацаров.

Антиотличник по най-голям дял от този най-важен за прокурора показател - оправданите, е любимата на Главния... Специализирана прокуратура. 

Не е ясно защо тогава цялата медийно-законодателно-прокурорска машина натискаше именно там да отидат делата за „висока корупция“, което доведе до питане дори до КС.

Още тогава противниците на това решение питаха: на базата на какви данни почива устремът най-чувствителните дела да отидат в „спец“ институциите... Освен че, разбира се, Софийският градски съд бе „иззет“ от ръцете на „здравите сили“...

Честността изисква да кажем, че делата за „висока“ корупция се пренесоха при прокурор Иван Гешев едва на 5 ноември 2017 г., но пък той е бил шеф на спецпрокуратурата при постигането на гореописаните резултати.

Малък е делът и на уважените протести: срещу оправдателни присъди и решения са подадени 948 (1145; 1148) въззивни протеста. От разгледаните 570 са уважени 144, т.е. 25.3%.

Дори да не обсъждаме нормално ли е една правосъдна система да работи с 97% осъдителни решения, от доклада е видно, че най-големият брой върнати актове и най-вече оправдателни решения е при т. нар. дела, образувани за престъпления от особен обществен интерес.

Наблюдаваните дела от тази "ВИП категория" бележат ръст – 22 042 (21 160; 19 516). Устойчив е броят на внесените в съд прокурорски актове – 4959 (4934; 4600), а е намалял броят на обвиняемите лица – 5808 (5844; 5793). Относителният дял на върнатите от съд дела спрямо внесените прокурорски актове е 5.0% (4.0%; 6.2%). Делът на оправданите лица с влязла в сила присъда спрямо всички лица с постановен окончателен съдебен акт е 4.3% (4.0%; 4.7%).

Т.е. при измененията на НПК и антикорупционните правила процентът на оправданите е – без малко - два пъти по висок от общия дял на оправданите за годината. Сещайте се с какви са пълни затворите... 

Ето и малко самокритика:

"Все още не е преодоляна основната причина за връщане на делата - поради констатирани от съда пропуски при изготвяне на обвинителния акт, които са в голяма степен очевидни и е могло да бъдат избегнати. Запазен е делът на върнатите производства – 32.8% за 2017 г. (32.8% за 2016 г. и 34% за 2015 г.) от общия брой върнати дела.

Срочността на разследване е много добра - в законоустановените срокове приключват 97.79% (99.97%; 99.91%) от делата на производство.

Устойчива е тенденцията на приключване на досъдебното производство в срок до 7 (8) месеца – 75.5% от всички приключени (74% за 2016 г. и 75% за 2015 г.)."

Преведено иначе: работим все по-бързо, но некачествено.

А по отношение на пустите „дела от особен обществен интерес“ ни се поднасят следните твърдения в две съседни подточки:

- Висок е делът на осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт.

- Сравнително постоянен остава относителният дял на оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт спрямо всички лица с постановен окончателен съдебен акт.

Освен че се споменават безспорните „дупки“ в работата на разследващите полицаи в МВР, на военните разследващи полицаи и на митническите разследващи инспектори, се прави и следното заключение:

„Добри резултати се постигат при оптимална натовареност и високи професионални и лични качества. Високата експертиза предполага независимост, която се възпитава и утвърждава в работна и колегиална среда на почтени и морални кадри.“

В отчета се споменават като положителни въпросното прехвърляне на делата в специнституциите и промените в НПК (например въвеждането на едно разпоредително заседание, б.р.). Прокуратурата обаче иска още промени, някои известни от предходните подобни доклади:

Като например "стимулираща уредба" за лицето, дало подкуп и право прокурорът да се споразумява с адвокати на разкаяли се корупционери. Идеите на държавното обвинение звучат така:

"Създаване на стимулираща последващото добросъвестно поведение изключваща наказуемостта уредба – за лицето, дало подкуп, ако доброволно е съобщило за това, макар и не незабавно, включително и когато не е било изнудвано; за лица, разкрили особено тежки престъпления, в които са участвали, ако за това е сключено споразумение между защитата и прокурора; въвеждане на редукция на наказанието, при самопризнания на обвиняемия; внимателно обмисляне на отпадането на наказателната отговорност за провокация към подкуп..."

И обратното – да се прочисти НК от „загубили значение за наказателноправната защита на обществени отношения престъпни състави“ - също отколешно желание на Цацаров.

Обвинителите искат още интересни промени:

- В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) – осигуряване на възможност на органите на досъдебното производство пряко да изискват от структурите на НАП информацията, необходима им за воденото досъдебно производство, каквато възможност съществува за който и да е съдебен изпълнител или митнически орган (в чл. 72, т. 1–5 и чл. 74–75).

- В Закона за кредитните институции (ЗКИ) да се предвиди възможност и за разследващия орган самостоятелно да поиска от съда разкриването на сведения, съставляващи банкова тайна.

Общо през 2017 г. прокуратурата е наблюдавала, новообразувала и изобщо решила по-малко преписки в сравнение с последните 2 г.

По дял на решените спрямо наблюдаваните отново на последно място е Специализираната прокуратура, която естествено гледа делата с най-висока правна сложност.

Въпреки това излиза, че разследващи полицаи са основният разследващ орган на досъдебни производства в държавата - делата, по които те работят, продължават да съставляват 97.28% от новообразуваните досъдебни производства по общия ред.

Институцията, наречена военни разследващи полицаи във „Военна полиция“ към МО, е работила по 284 (спрямо 366 и 399 през предходните години) дела. Намалението спрямо 2016 г. е с 22.4%, а спрямо 2015 г. – с 28.8%.

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.