Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

В процеса на законотворчество се канят съдии бутафорно - мненията им не се чуват, а после само служат за оправдание, че са участвали. 

Препоръките от различни служби на ЕС са често напълно противоречащи, а нашата цел е само "да излезем от ситуацията".

Ако тръгнем да изпълняваме някои от тях, "прогресивните демократични сили" ще обвинят Цацаров, че се връща в 1950-те години.

Това стана ясно на "знаменателна" дискусия във ВСС по повод изпълнението на част от мерките събрани в пътна карта, начертани от ЕК по Механизма и сътрудничество и проверка.

От докладваното от Цветинка Пашкунова стана ясно, че от мерките е изпълнена напълно само една точка: препоръката за присъединяване на МВР към интегрираната информационна система за противодействие на престъпността (МВР дълго се бавеше да не се включи към системата, според някои - защото кръстосването на данни с прокуратура и съд ще им "развали" статистиката за разкритите престъпления, б.а.).

Други точки са в процес на изпълнение, но някои са напълно нереалистични, отчете Пашкунова. Затова пък по темата в Министерството на правосъдието има работна група, която трябва да измисли промени в НПК.

Севдалин Мавров припомни, че той и Евгени Диков участват и в друга работна група: която трябва да направи нещо по препоръките от анализа на европрокурори, засягащи разследване срещу "тримата големи" - председателите на ВКС, ВАС и главния прокурор.

Мавров предложи да се ангажират наказателни съдии от ВКС и прокурори от ВКП. Иначе то и сега имало такива механизми.

Клуб Z припомня че това е, меко казано, спорно - докато за двамата председатели на върховни съдилища е ясно, че ги разследва и обвинява прокурор, не е ясно кой разследва обвинител № 1, щом той е шеф "по вертикала" и има право да отменя актове на всеки от подчинените си.

А от последващите откровени думи на Мавров стана ясно каква е "ползата" на подобни работни групи:

 "Целта е да се излезе от нещо по най-деликатния начин. Защото сме го приели - приели сме да направим законодателни промени и, по думите на зам.-министъра на правосъдието (Евгени Стоянов, б.а.) трябва на всяка цена да се излезе от тая ситуация. По-добре те (въпросните съдии и прокурори, като се включат) да дадат някакво становище по въпроса."

Главният прокурор Цацаров взе думата, колкото да каже, че "проблемът е, че работната група е създадена със заповед на министъра на правосъдието и трябва там да предложим това".

Завърза се дискусия, че част от предложенията са приложени и приложими, част от тях са тотално неприложими, като например това - че западните обвинители са предложили връщане на централизирания модел в държавното обвинение по отношение на назначаване и правомощия на главния прокурор.

"Всички мониторингови доклади на ЕК препоръчват децентрализация, а независимят анализ (от обвинители от 4 държави, б.а.) препоръчва централизация. Мерки, които ние ако ги изпълним, прогресивни демократични сили ще ни обвинят, че сме се върнали в 1950-те години", обяви Цацаров.

Членовете на съвета казаха, че работната група е оставена да мисли и че не бива нищо да бъде правено, само за да се изпълни някаква пътна карта.

Лозан Панов разкри и съмнителната роля на съдиите от ВКС, които биват включвани в такива работни групи за промени в законодателството:

"Проблемът е, че все по-трудно става мотивирането на колеги – по основната причина, че когато те участват, излагат своето мнение, излагат аргументи, мотивират се. Впоследствие обаче това, което излиза, е съвсем рзлично от това, което те са предложили - каза съдия № 1. - И когато излезе законопроект и те изложат аргументи: защо се е получло нещо различно, аргументът на Министерството на правосъдието обикновно е: „Ами ваши колеги участваха“.

Т.е., създава се впечатление, че нашите колеги участват само защото тяхното участие легитимира някакви идеи, възникнали от някого си отнякъде. Това е проблемът с участието."

Чу се гласът на Цацаров - че са в ход преговори със Службата за подкрепа на структурните реформи за анализ и на ВКС и ВАС (почти дебют на новосформираната служба бе анализът на бъгарската прокуратура, б.а.)

- Не на ВКС, само на ВАС - чу се многострадално новият председател Георги Чолаков.

- Е! Хубаво е и ВКС да изпита това, което ние изпитахме - разочаровано отбеляза Цацаров. - На моменти се дават препоръки, които са коренно различни.

Представляващият Боян Магдалинчев също пламенно прегърна темата за качеството на проверките и препоръките по Механизма на ЕК.

"Механизмът се прави по много странен начин – откъде събират информация, откъде не събират... Събрали се някъде, говорили - каза Магдалинчев въпреки факта, че всяка година експертите се срещат с ВСС, а после Съветът дава и становища. - През м.г. направихме изменения в закона - намали се с 10 % външното участие в систеата, сега на някой нещо му е скимнало - препоръчват да го увеличим: дайте да го връщаме обратно ли този процес?"

Съветът в крайна сметка одобри и изпрати информация за свършеното от работните групи само с един глас "против".

В края на март предстои нова мисия по Механизма за сътрудничество и проверка.

А ето и цялото съобщение от ВСС след края на заседанието:

"Пленумът на Висшия съдебен съвет прие обобщената информация по изпълнение на мерките от Пътната карта по Мярка 13 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка от м. януари 2017 г. Обобщената информация ще бъде изпратена на Министерство на правосъдието.

Висшият съдебен съвет предоставя информация за седем мерки, една от които е изпълнена, а другите в процес на изпълнение.

Изпълнена е Мярка 24.2, като всички органи на съдебната власт са свързани с ядрото на ЕИСПП в режим изпращане на информация към него и получаване на справки от него.

По отношение на Мярка 25 предвиждаща анализ на необходимостта от преразглеждане на предвидения процент външни назначения в съдебната власт към 20.02.2018 г. няма допълнителна относима информация. ЗИД на ЗСВ е публикуван на интернет страницата на Министерство на правосъдието.

В процес на изпълнение е Мярка 29 предвиждаща образуване на дисциплинарни производства от страна на ВСС при наличието на данни за извършване на дисциплинарни нарушения, по предложение на органите на съдебната власт по чл. 312, ал. 1 от ЗСВ. Отчетено е, че от началото на 2017 г. до края на месец февруари 2018 г. във ВСС са образувани 11 дисциплинарни производства срещу прокурори с твърдения за случаи на неетично или друго поведение, несъвместимо със службата на магистрата. Две от производствата са обединени в едно общо. Четири от производствата са приключили с решение на Прокурорската колегия за налагане на дисциплинарно наказание, едно производство е спряно поради наличие на досъдебно производство за същото деяние, а останалите пет са на етап изясняване на фактите и обстоятелствата по извършеното нарушение и събиране на доказателства.

В процес на изпълнение е Мярка 36.2, според която в годишния доклад за дейността на ВСС трябва да се съдържа информация за размера на събраните суми по постановени наказания конфискация, глоба, както и на събраните суми по присъдени в полза на прокуратурата и съда разноски по наказателни дела. В справката е уточнено, че годишният доклад за дейността на ВСС за 2017 г. следва да бъде внесен за разглеждане от Народното събрание в срок до 31 май 2018 г.

В изпълнение на Мярка 38.3 „Образуване на дисциплинарни производства и налагане на дисциплинарни наказания при доказани случаи на дисциплинарни нарушения от страна на съдии, прокурори и следователи и своевременно публично оповестяване за окончателния резултат от действията по сигналите и предложенията, по предложение на ОСВ по чл. 312, ал. 1 от ЗСВ.“ е посочено, че към края на м. февруари 2018 г. във ВСС са образувани три дисциплинарни производства срещу прокурори по предложение на ИВСС след извършена проверка за извършени нарушения по чл. 175к ЗСВ. Производствата понастоящем са висящи.

Към 20.02.2018 г. няма нова информация за изпълнението на Мярка 39, която касае образуване на дисциплинарни производства и налагане на дисциплинарни наказания при доказани случаи на неспазване на законоустановените срокове за излагане на мотивите, по предложение на ОСВ по чл. 312, ал. 1 от ЗСВ. През 2017 г. по тази мярка във ВСС са образувани пет дисциплинарни производства срещу съдии, които са на етап изясняване на фактите и обстоятелствата по извършеното нарушение и събиране на доказателства.

През 2017 г. с решение на съдийската колегия са приключени три дисциплинарни производства с такъв предмет, образувани през предходни периоди. Наложено е наказание освобождаване от длъжност по едно дисциплинарно производство, в което е установено дисциплинарно нарушение, изразяващо се в системно неспазване на сроковете за предаване на мотивите към постановени присъди. През същия период е наложено наказание забележка по друго дисциплинарно производство, а едно дисциплинарно производство е приключено с решение за липса на виновно поведение на магистрата и неналагане на наказание.

В отговор на Мярка 40 „Изготвяне на предложения за законодателни промени, засягащи разследвания срещу председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор, съответстващи на действащата конституционна уредба“, с решение на пленума на ВСС на 12.10.2017 г. са определени четирима представители на ВСС за участие в работна група на Министерство на правосъдието за изготвяне на предложения за законодателни промени засягащи разследвания срещу административните ръководители на ВКС,  ВАС и ПРБ.

В хода на дебата членовете на ВСС коментираха необходимостта от преразглеждане на мерките по Пътната карта, тъй като част от тях се дублират, други са несъотносими с функциите и правомощията на ВСС след последните конституционни и законодателни промени, а някои са в противоречие с изводи и констатации от анализи  на Службата за подкрепа на структурната реформа на ЕК."

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.