Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Всички големи работодателски организации - КБИБ, АИКБ, БСК и БТПП - се обединиха отново заради цената на тока и изпратиха общ сигнал до Комисията за защита на конкуренцията. Този път бизнесът алармира за наличие на картел и концентрация в пазара на електроенергия на борсата и настоява за проверка. Посочени са и "заподозрените" за нарушения на закона за конкуренцията - поименно. Става дума за дружества, които, според пулбикации, са свързвани с бизнесмена Христо Ковачки, става ясно от писмото, пратено в антимонополния орган.

Сигналът до КЗК се появява днес, когато се оказа, че цената на тока на борзата отново бележи пик. Според изчисленията на "Капитал" днес в България електроенергията на платформата "Ден напред" на борсата отното е най-скъпата в цяла Европа. Цената в у нас е 118.73 лв./мВтч базова мощност. Това е по-скъпо от Гърция, където се начисляват технологични разходи и такси, в Румъния и Унгария цените са около 100 лв./мВтч, а в държавите от Западна Европа - около 80-90 лв./мВтч. 

Миналата седмица от четирите работодателски организации обещаха да продължат със сигналите, като първият беше до прокуратурата - с настояване да се провери дали при формиране на цената на тока на Българската независима енергийна борса не става дума за престъпление. 

 

В новия сигнал са споменати конткретни дружества - това са производителите на електроенергия Топлофикация- Бургас, Топлофикация -Перник, Топлофикация-Плевен, Топлофикация-Русе, Топлофикация-ВТ, Топлофикация-Враца, Топлофикация-Сливен, Топлофикация Габрово, ТЕЦ Бобов дол, "Брикел" АД и ТЕЦ "Марица 3". Според сигнала общата им мощност е 2362,94 MW, което е повече от мощността на АЕЦ "Козлодуй. 

В документа се твърди, че токът, произведен от тези дружества, се продава на свободния пазар на  електроенергия от търговеца „Гранд Енерджи дистрибюшън“. То пък било свързано с производителите Следва да изтъкнем и факта, че търговецът „Гранд Енерджи дистрибюшън“ по силата на договор представлява и „Топлофикация София“ ЕАД при продажба на електрическата енергия, произведена от когенерацията на дружеството с обем 186 МW, припомнят още от работодателските организации.

КЗК бе сезирана и от министърката на енергетиката Теменужка Петкова. Проверка на ситуацията на енергийната борса прави и КЕВР, но към момента докладите на експертите са с гриф за секретност - по думите на председателя на регулаторния орган Иван Иванов отпреди седмица. 

Ето и пълния текст на сигнала на бизнеса до КЗК:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, 

С настоящия сигнал сезираме Комисията за защита на конкуренцията, за да разследва действията на група участници на свободния пазар на електрическа енергия, които считаме, че с поведението си по недопустим начин нарушават принципите на свободно договаряне и конкуренция, залегнали в българското законодателство.

Фактическите ни твърдения се основават на анализ на публично достъпна информация.

Конкретните факти и обстоятелства са следните:

Съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощности частна собственост на територията на страната, е под прекия или косвен контрол на субекти, които са свързани лица по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон. Визираме следните дружества:

ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС ЕАД

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК АД

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД

ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ ЕАД

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВТ ЕАД

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА ЕАД

ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН ЕАД

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ГАБРОВО ЕАД

БРИКЕЛ ЕАД

ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ ЕАД

ТЕЦ МАРИЦА 3 АД

Обща инсталирана мощност 2362, 94 MW

Електрическата енергия, произведена от гореизброените дружества, се продава на свободния пазар на електроенергия от дружеството търговец „Гранд Енерджи дистрибюшън“, свързано със субектите –  производители. Следва да изтъкнем и факта, че търговецът „Гранд Енерджи дистрибюшън“ по силата на договор представлява „Топлофикация София“ ЕАД при продажба на електрическата енергия, произведена от когенерацията на дружеството с обем 186 МW.

Наличието на свързаност между собствениците на  производствени мощности и субекта – търговец на свободния пазар представлява концентрация, която обективно създава условия за манипулиране на пазара.

Налице са и условия за изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия чрез ограничаване на собственото производство и едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на цялото предлагано от държавните дружества – производители количество електроенергия на борсата.

Отделно от това под контрола на собствениците на производствените мощности е и застрахователно дружество.

Застрахователното дружество издава застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение при закупуване на електрическа енергия преимуществено на групата търговци, свързани с производителя, което пряко създава конкурентно предимство. Това обстоятелство подсказва, че е възможно и закупената енергия да не бъде платена и подсилва непазарното предимство.

От изложените обстоятелства може да се направи обосновано предположение за наличие на недопустима концентрация по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

От друга страна – пазарното поведение на гореизброените участници на пазара на електрическа енергия създава съмнения за наличие на картелно споразумение в следната насока:

„Гранд Енерджи дистрибюшън“, Юропиън трейд оф енерджи“, „Сага комодитис“, „ТМ Технолоджи“, „Енерджи инвест юръп“ –  всичките, свързани със субектите – собственици на производствените мощности, са участвали в проведени тръжни сесии на Българска независима енергийна борса през периода от ноември 2018 г. до януари 2019 г., при които са търгувани предлагани от АЕЦ “Козлодуй“ количества електроенергия в размер на около 500 МW.

Всеки от изброените търговци е закупил на база на двустранен договор електрическа енергия от предложената от АЕЦ “Козлодуй“, като формално по всеки от договорите е спазено ограничението в тръжната документация за закупуване на количества до 10 МВтч, съответно 20 МВтч от един купувач.

На практика цялото количество електрическа енергия, предложено по време на споменатите борсови сесии, е закупено от цитираните дружества.

Проявява се ясна тенденция съществена част от електроенергията, предлагана на свободния пазар, да се закупува от изброените дружества при елиминиране на останалите търговци.

Данните ни сочат, че впоследствие закупеното количество електроенергия е търгувано между горецитираните търговци на база двустранни договори.             Преразпределените между тези търговци количества електроенергия се продава на клиентите им  – частни субекти и публични възложители при условия и цени, които заобикалят пазарния борсов механизъм.

На 19.06.2019 г. НЕК организира търг за продажба на 98МВт за периода 01.07-30.09.2019 г., при който предизвестено фаворизираше само един възможен купувач с потенциално разполагаемо почасово количество между 0МВт и 490МВт. След намесата на работодателските организации този скандален търг бе прекратен, междувременно НЕК организира още два търга за същия ден, отново с условия, съмнително фаворизиращи един потенциален участник, но и тези търгове бяха отменени. В крайна сметка НЕК проведе желания търг на 01.07.2019 г. и реализира електроенергия с потенциално разполагаемо почасово количество между 0МВт и 250МВт, което количество на 80% се изкупи от две от свързаните дружества, упоменати по-горе. Следователно тенденцията към концентрация се задълбочи с активното съдействие на НЕК. Настояваме да проверите и този търг.

Регистрационната система на БНЕБ позволява да се направи проверка и на връзката между оферираните позиции (количество и цена) на сегмент „Ден напред“ на гореспоменатите свързани дружества и тези на НЕК за периода 01.12.2018 г.-14.07.2019 г. – имаме основания да предполагаме координираност и произлизащи от това високи равновесни почасови цени.

Заслужава внимание и изследването на координирано поведение между споменатите търговци и крупни износители на електроенергия като ГЕН-И, Данске комодитис, Алпик отново за същия период 01.12.2018 г.-14.07.2019 г., установимо както през двустранни договори между тях, така и чрез оферираните позиции (количество и цена) на сегмент „Ден напред“. В тази връзка следва да се обърне внимание и на данните за трансграничен обмен от системата на ЕСО, затворените вътрешни сделки между споменатите лица (без физически трансграничен трансфер) и почасовите цени, постигнати за периода на сегмент „Ден напред“.

Изложените факти дават ясни индикации за манипулиране на свободния пазар на електроенергия и прилагане от определени субекти на непазарни търговски практики.

Пряка последица от действията на икономически свързаните субекти е ограничаването на възможностите на останалите търговци на свободния пазар на електроенергия да закупуват електрическа енергия при ясни и конкурентни условия.

Описаният модел на поведение на гореизброените дружества нарушава функционирането на либерализирания пазар на електроенергия. По този начин се създават условия за постоянен дефицит на електрическа енергия и непазарно формиране на цената й. Този процес пряко и негативно рефлектира върху функционирането на цялата българска икономика.

Сериозността и мащабите на проблема ни мотивираха да предприемем всички законови действия, за да предотвратим задълбочаване на тази тенденция и противозаконните практики да бъдат прекратени.

Уважаеми госпожи и господа членове на Комисията за защита на конкуренцията,

Молим да образувате производство по реда на Закона за защита на конкуренцията и да разпоредите извършване на проверка на гореизложените факти и обстоятелства, с оглед установяване налице ли е законова хипотеза на недопустима концентрация и/или картелно споразумение между изброените в жалбата субекти – участници на свободния пазар на електрическа енергия.

Изразяваме готовност при необходимост да предоставим допълнително наличната информация.

Коментари

Много ги боли "бизнесмените"

като ги удари "свободния пазар" по джоба. Виж, те докато удрят нас всичко е наред.
 's picture

Kovatz

Тъпчо!

Ти на това ли казваш свободен пазар? Или си заработваш жалките стотинки?

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.