Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Шефът на Държавна агенция "Архиви" Михаил Груев отрече твърденията, че агенцията не предава на комисията по досиетата документи, които по закон трябва да бъдат в централизирания архив на комисията. Груев каза това в право на отговор на публикация на Клуб Z

В публикацията се казва, че комисията по досиетата не може да си вземе папките от Агенция "Архиви" - в частност от Централния военен архив, който се намира във Велико Търново. Груев обяснява, че сроковете за предаването на архива, разписани в закона за досиетата, са били изтекли преди неговото назначение. Той допълва и че има противоречия в законодателството, които пречат на предаването на документите.

Ето отговорът на Груев:

"Във връзка с публикуван на 29.12.2017 г. материал в интернет страницата на КЛУБ Z считам за свой дълг и отговорност да опровергая неверните интерпретации в статията "Крият ли се пак досиетата"? Агенция "Архиви" не си дава документите“, с автор Лилия Цачева. Оставям настрана странния начин, по който бях "интервюиран" по телефона в последния работен ден на миналата година и неслучилата се уговорка с авторката да се видим след празниците "на живо", за да изложа позицията на Агенцията.

Не е вярно твърдението за категоричен отказ от моя страна за предаване на архивни единици, които следва да се съхраняват в Централизирания архив на Комисията по досиетата. Сроковете по предаването на архива, разписани в Закона за досиетата, бяха изтекли много преди назначаването ми за председател на Държавна агенция "Архиви" (ДАА), но фактическо предаване на оригинали на документи не се беше състояло. Причината за това е преди всичко в съществуващо противоречие между двата закона – Закона за Националния архивен фонд (ЗНАФ), по който е организирана цялата дейност на ДАА, и Закона за досиетата (ЗДРДОПБГДСРСБНА), който регулира дейността на Комисията. Разпоредбите на ЗНАФ и Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции вменяват задължение на ДАА да приема за постоянно съхранение нормативно определените документи. Държавните архиви, включително Държавният военноисторически архив (ДВИА) – Велико Търново, са архиви с постоянен състав, които съхраняват документи от Националния архивен фонд (НАФ). В тях документите постъпват, регистрират се, съхраняват се с постоянен срок и се предоставят за публично използване. Тези документи формират НАФ и не са оперативен или служебен архив по смисъла на чл. 18 и чл. 19 от ЗДРДОПБГДСРСБНА.

В нормативните актове, уреждащи дейността на ДАА, не са предвидени разпоредби за "изваждане" на документи от НАФ. В този смисъл предаването на Комисията или на друга институция на документи, които съгласно ЗНАФ се съхраняват от ДАА, е нарушение на нашите законови разпоредби, както и пренебрегване на основния принцип в архивистиката – принципът за произход и осигурено единство и недробимост на архивните фондове, според който документите запазват първоначалния си ред, даден им в деловодството. В тази връзка некоректно е и твърдението, че от ДАА са искали от юристите на Министерския съвет да им кажат дали трябва да изпълнят закона за досиетата,  както и че отговорът е бил, че трябва. Всъщност става дума за искане от наша страна на правно становище как да се постъпи при очевидното противоречие между двата закона. Отговорът беше, че не е в техните правомощия да тълкуват законови разпоредби и да оказват на държавни органи как да прилагат закони. Което е и факт. 

В годините от влизането в сила на ЗДРДОПБГДСРСБНА до момента между двете институции е разменяна кореспонденция относно предаването на различни документи, провеждани са и двустранни срещи. Първоначално претенциите на Комисията бяха по-големи – изискваха се огромен брой документи, които не попадат в обхвата на чл. 1, ал. 1 и ал. 4 от ЗДРДОПБГДСРСБНА. Днес те са свели исканията си единствено до масива, съхраняван в ДВИА – Велико Търново. Предаването му беше договорено между нас, но междувременно мандатът на комисията беше изтекъл. Съгласно § 11 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗДРДОПБГДСРСБНА, след прекратяване дейността на Комисията, всички материали относно дейността ѝ се предават за съхранение съгласно ЗНАФ, а архивните документи от създадения централизиран архив се предават за ползване и съхранение на правоприемника на Комисията, определен със закон.

Предвид това обстоятелство, архивните документи от създадения централизиран архив ще бъдат предадени за ползване и съхранение на правоприемника на Комисията. Публично обсъждана тема е, че един от тези правоприемници може да бъде Държавна агенция "Архиви". В тази връзка предпочетохме да изчакаме решението на Народното събрание, тъй като предаването е свързано и с разшиване и преномериране на десетки архивни единици, за което се споменава в статията.

Недопустимо е и твърдението, че с решение на председателя на ДА "Архиви", документи, постъпили в държавните архиви, могат да бъдат унищожавани. Авторката е предпочела да вземе за "чиста монета" думите на г-н Евтим Костадинов, които издават, освен всичко друго, и сериозен дефицит на професионална компетентност, тъй като подобна експертиза на ценността се извършва само на новопостъпващи документи в НАФ, а не на исторически формирали се колекции. По същата логика през 1993 г. в системата на архивите постъпиха и документите от партийния архив на БКП.

Надявам се, че като общественополезна медия с достатъчно читатели, настоящото писмо ще намери място на Вашата интернет страница"

Коментари

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.